Zaadresowana do: Pani Helena Żukowska
Wójt Gminy Kowale Oleckie
Ul. Kościuszki 44
19-420 Kowale Oleckie

OPINIA KWESTIONUJĄCA
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Kowale Oleckie.

Stanowczo kwestionuję projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Kowale Oleckie w zakresie energetyki wiatrowej i lokalizacji elektrowni wiatrowych w wydzielonych strefach polityki przestrzennej F1, F2 i G. W tym zakresie projekt Studium jest całkowicie niezgodny z projektem Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, który mówi (strona 24):

‘Biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze, koncentrację środków finansowych oraz warunki prawne, produkcja energii elektrycznej na terenie województwa powinna rozwijać się w oparciu obiogazownie rolnicze, fotowoltaikę oraz małe elektrownie wiatrowe w układzie rozproszonym.’

Lokalizowanie na terenie gminy turystyczno-rolniczej turbin wiatrowych o wysokości do 200 metrów w odległości od 500 metrów od zabudowań wydaje się być nieprzemyślane i stwarza szereg zagrożeń. Należy wymienić zjawiska potwierdzone i nie podlegające dyskusji, takie jak znaczny spadek cen nieruchomości w promieniu 3-4 km od turbin wiatrowych, straty branży turystycznej a zwłaszcza agroturystycznej w ich sąsiedztwie. Zjawiska te bezpośrednio spowodują zubożenie znacznej części mieszkańców gminy. Prowadzę gospodarstwo agroturystyczne w Zawadach Oleckich i dopuszczone przez projekt Studium lokalizacje elektrowni wiatrowych mogą bardzo negatywnie wpłynąć na moje jedyne źródło zarobkowania. Już w chwili obecnej wiele osób planujących pobyt w moim gospodarstwie dopytuje się o odległość Zawad Oleckich od turbin wiatrowych.

Niejasny jest wpływ i zasięg oddziaływania na zdrowie ludzi i zwierząt różnorodnego hałasu, pola elektromagnetycznego czy infradźwięków generowanych przez turbiny wiatrowe pracujące 24 godziny na dobę. Istnieje wiele sprzecznych ze sobą ekspertyz. Zwykle ekspertyzy robione na zamówienie inwestorów stoją w sprzeczności do tych robionych przez przeciwników przemysłowych turbin wiatrowych. Z całą pewnością należy stwierdzić, iż istnieje niewystarczająca liczba badań a opinie naukowców w kwestii oddziaływania elektrowni wiatrowych na zdrowie człowieka są rozbieżne.

Opracowanie Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP z kwietnia 2011 roku „Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne” podaje obszerne dane na temat wpływu infradźwięków na sen człowieka i przywołuje badania z których jednoznacznie wynika, iż:

„hałas wytwarzany przez turbiny wiatrowe jest bardzo specyficzny, trudny do badania, spośród wszystkich podobnych hałasów m. in. hałasów komunikacyjnych (ruch na lotniskach, przejazd pociągów towarowych, ruch samochodów ciężarowych) jest najbardziej uciążliwy i dokuczliwy, jeśli chodzi o oddziaływanie na sen okolicznych mieszkańców nawet w odległości 2-3 km od źródła hałasu.„ oraz, że „nie ma wątpliwości co do występowania tych dźwięków i ich słyszalności na większych dystansach (3 – 4 km).

Opracowanie to podaje również konkretne dolegliwości i jednostki chorobowy wywoływane przez tzw. Syndrom turbiny wiatrowej.

Zasadna wydaje się decyzja Wójta gminy Augustów, który 19 kwietnia 2013 r (OSW.6220.12.2012) odmówił wydania decyzji środowiskowej dla elektrowni wiatrowej pomimo pozytywnej opinii Sanepidu i uzgodnienia RDOŚ powołując się na wyżej wymienione sprzeczności i braki oraz brak w polskim prawie norm i przepisów wykonawczych regulujących oddziaływanie infradźwięków oraz efektów migotania cieni i refleksów światła na zdrowie człowieka. Górę wzięła troska o zdrowie mieszkańców.

Nie ma w Polsce jednoznacznie ustalonej i usankcjonowanej prawem bezpiecznej odległości elektrowni wiatrowej od siedzib ludzkich. Bezpiecznej, to znaczy niezagrażającej ludzkiemu zdrowiu.

Nie mogąc wykluczyć negatywnego wpływu elektrowni wiatrowej na ludzkie zdrowie i mając na uwadze braki w polskim prawie oraz metodyce pomiarów szkodliwych zjawisk towarzyszących pracy turbin wiatrowych dużej mocy, władze gminy powinny w pierwszej kolejności zagwarantować mieszkańcom wartości chronione konstytucyjnie, takie jak ochrona zdrowia i prawna ochrona życia i zmienić projekt Studium w zakresie energetyki wiatrowej oraz wprowadzić moratorium na lokalizację turbin wiatrowych bliżej niż 3 km od siedlisk ludzkich do czasu powstania przepisów i norm określających minimalną bezpieczną odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań.

W innym przypadku mogą narazić się na zarzut świadomego doprowadzenia do utraty zdrowia mieszkańców i fali pozwów o odszkodowanie z tego tytułu. Ta sama sytuacja może dotyczyć spadku wartości nieruchomości w sąsiedztwie turbin wiatrowych.

Kolejną kwestią jest szkodliwy wpływ elektrowni wiatrowych na środowisko, zwłaszcza populacje ptaków. Proponowana w Studium strefa potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych F1 (jej północna część) jest miejscem szczególnym na trasie migracji ptaków, głównie tych związanych z obszarem Natura 2000 będącym w bezpośrednim sąsiedztwie. I fakt, że graniczy bezpośrednio z korytarzem ekologicznym wydaje się być niekonsekwencją i nieporozumieniem. Północna część strefy F1 jest miejscem licznego gniazdowania czajek. Są to ptaki chronione pakietem 4.1 unijnych dopłat rolno-środowiskowych dla rolników.

Cała gmina Kowale Oleckie znajduje się na trasie migracji ptaków a ilość przebywających tu stale lub przelotnie wielu gatunków z Załącznika nr 1 Dyrektywy Ptasiej (zwłaszcza bocian biały, żuraw, bielik, orlik krzykliwy) w mojej opinii dyskwalifikuje ten obszar jako teren pod farmy wiatrowe. Potwierdzi to każda rzetelnie zrobiona ekspertyza ornitologiczna. Jestem absolwentem Wydziału Leśnego AR, specjalizacja – ornitologia.

Biorąc pod uwagę wszystkie w/w okoliczności kwestionuję projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Kowale Oleckie w zakresie energetyki wiatrowej i lokalizacji elektrowni wiatrowych w wydzielonych strefach polityki przestrzennej F1, F2 i G. Strefę F1 z uwagi na bardzo bliskie sąsiedztwo Obszaru Natura 2000 i występującą tu faunę w mojej opinii należałoby dołączyć do strefy B lub stosować taką samą jak w strefie B politykę przestrzenną.

Uważam, że Gmina Kowale Oleckie z uwagi na walory krajobrazowe, turystyczne i przyrodnicze, jak również uwarunkowaną historycznie rozproszoną zabudowę obszarów wiejskich nie jest miejscem odpowiednim do lokalizacji elektrowni wiatrowych dużej mocy i jest to opinia zgodna z projektem rozwoju naszego województwa do 2020 roku.

Jestem głęboko przekonany, że budowa takich obiektów na terenie gminy doprowadzi w krótkim czasie do jej degradacji na wielu płaszczyznach i w rezultacie do wymiernych strat, których nie zrekompensują pozorne zyski z podatków od właścicieli elektrowni.

Z poważaniem

Robert Maluchnik

Załączniki: 1 - Opracowanie Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP, OT-600 „Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne”

Komentarze

Joshua, 2013/05/08 13:21
Wiatraki sa dobre, ale nie wtedy kiedy szkodza ludziom i zwierzetom. Tu, koszt ludzki jest zbyt duzy...
ania, 2013/05/08 13:23
Są dobre na pustkowiach, ale tak naprawdę też nie wiadomo jak tam wpływają na ekosystem, nikt tego porządnie nie bada.
Skomentuj:
UFUHM
 
 
opinia_kwestionujaca.txt · ostatnio zmienione: 2013/10/20 20:27 (edycja zewnętrzna)
 
Zawady Oleckie - Agroturystyka - Ceramika